ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 30, 2008

ಗೆಳೆಯ ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗು¦

ಓ ಗೆಳೆಯ, ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗು¦

ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗು¦

ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಆಗಮನವೇ ನನಗಾನಂದ¦

ನೀ ಬರೆವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ನನಗ ಹೊಸ ನುಡಿಬಂಧ¦